Regulamin szkoły – od 15.07.2023

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ 

(obowiązuje od 15/07/2023) 

I. Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin Szkoły określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć językowych w Professional English, zwanych dalej także kursem, zajęciami. 

2. Szkoła Professional English jest prowadzona przez Marię Sieńko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Maryland Maria Sieńko z siedzibą w Bielsku-Białej (kod pocztowy: 43-300) przy ulicy A. Grottgera 16/15, NIP 547 201 51 41, REGON: 240835368, e-mail do kontaktu: info@professionalenglish.pl, zwana dalej Szkołą lub Professional English. 

3. Szkoła zapewnia Kursantowi warunki do nauki języka obcego przez odpowiednio dobrany program nauczania, wykwalifikowaną kadrę lektorów, pomoc w odbyciu kursu, organizację i obsługę administracyjną. 

II. Zasady zawarcia umowy 

1. Podstawą do świadczenia usług edukacyjnych przez Szkołę jest Regulamin Szkoły Językowej wraz z klauzulą informacyjną RODO oraz Ofertą. 

2. Z chwilą akceptacji przez Kursanta zapisów Regulaminu Szkoły Językowej, Klauzuli Informacyjnej oraz Oferty, co Kursant potwierdza dokonując pierwszej wpłaty na konto bankowe Szkoły, między Kursantem a Szkołą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych 

3. Umowa o której mowa w pkt. II. 2 zostaje zawarta na odległość w związku z czym, w myśl art. 12 Ustawy o prawach konsumenta Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. W przypadku rozpoczęcia realizacji kursu przed upływem 14 dni Szkoła zwróci Kursantowi opłatę tylko za niewykorzystane zajęcia. 

III. Ogólne zasady organizacji kursów 

1. Przydział do grup odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej z Kursantem lub bezpłatnego testu kompetencji językowych, który wypełnia osoba zainteresowana kursem. 

2. Kursant ma obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, postanowień Regulaminu, uczestnictwa w zajęciach oraz niezakłócania pracy nauczyciela. 

3. Kursant jest zobowiązany do przestrzegania zasad panujących w trakcie zajęć: 

a) przestrzegania zasad kultury osobistej, 

b) nieutrudniania prowadzenia zajęć, 

c) dbania o to by warunki otoczenia Kursanta podczas trwania zajęć nie wpływały negatywnie na jakość zajęć, np. hałas. 

IV. Szczegółowe zasady organizacji kursów indywidualnych 

1. Professional English zobowiązuje się do stworzenia harmonogramu zajęć. W przypadku zajęć odbywających się cyklicznie, np. w poniedziałki, za harmonogram uważa się daty kolejnych pracujących dni (np. poniedziałków) chyba, że strony postanowią inaczej. 

2. Kursant zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia, zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem. 

3. Kursant ma obowiązek poinformowania o odwołaniu zorganizowanych zajęć indywidualnych, co najmniej 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć, w przeciwnym razie zajęcia te będą traktowane jakby się odbyły a ich odrabianie będzie dodatkowo płatne. 

4. W celu zapewnienia ciągłości trwania kursu oraz osiągnięcia zakładanych efektów Klient zobowiązuje się do odrabiania odwołanych zajęć w bieżącym miesiącu lub najpóźniej w miesiącu kolejnym. Zajęcia odwołane a nieodrobione w powyżej określonym czasie będą traktowane tak jakby się odbyły. Jednocześnie Klient potwierdza, iż ma świadomość, iż możliwość odrobienia zajęć uwarunkowana jest dostępnością lektora. 

5. Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za nauczanie ‘z góry’ do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie uczęszczał na zajęcia. Kwota opłat miesięcznych jest iloczynem ilości godzin wynikających z harmonogramu w danym miesiącu oraz stawki zgodnej z Ofertą. Sposób rozliczenia może zostać zmieniony osobną umową w formie pisemnej podpisaną przez obie Strony. 

Konto bankowe do wnoszenia opłat za nauczanie to: 

Banku Millenium, Nr konta: 85 1160 2202 0000 0004 5385 2283

V. Szczegółowe zasady organizacji kursów grupowych 

1. Zapisy na zajęcia grupowe odbywają się drogą telefoniczną, mailowo lub przez platformę udostępnioną na stronie internetowej Szkoły przez cały rok. Jednakże dopiero wpłata wpisowego gwarantuje Kursantowi miejsce w grupie. 

2. Opłaty za kurs wnoszone są przelewem bankowym na konto w: 

Banku Millenium, Nr konta: 85 1160 2202 0000 0004 5385 2283 

3. Szkoła umożliwia Kursantowi jednorazową płatność za cały kurs z 5% rabatem pod warunkiem wpłaty całej kwoty w ciągu 15 dni od rozpoczęcia kursu. W przypadku opóźnienia w płatności rabat zostaje anulowany. 

4. Płatność ratalna realizowana jest w 3 ratach: 1. Rata w ciągu 15 dni od rozpoczęcia kursu, 2. Rata w ciągu 45 dni od rozpoczęcia kursu, 3. Rata w ciągu 75 dni od rozpoczęcia kursu. W przypadku opóźnienia w płatnościach Szkoła będzie naliczać odsetki ustawowe. 

5. Szkoła świadczy usługi edukacyjne dla Kursanta, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązała się zorganizować (niezależnie od obecności Kursanta), a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki. 

6. Wymiar czasu zajęć, jak również liczba zajęć są wskazane w Ofercie przesłanej Kursantowi przed rozpoczęciem kursu. 

7. Dokładny harmonogram kursu zostanie przedstawiony Kursantowi najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem kursu. 

8. W przypadku gdy Kursant nie może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie, Szkoła w miarę możliwości zapewni możliwość wzięcia udziału w zajęciach on-line bez dodatkowej opłaty. W takim przypadku, Kursant powinien powiadomić Szkołę o tym nie później niż 48 godzin przed zajęciami żeby możliwe było udzielenie Kursantowi niezbędnych dostępów do platform elektronicznych. 

9. W przypadku nieobecności na zajęciach, Kursant otrzymuje dostęp do przygotowanych materiałów z zajęć. W takim przypadku Kursant kontaktuje się z lektorem wskazując adres e-mail, na który materiały mają zostać udostępnione. 

10. Harmonogram zajęć jest określany przed rozpoczęciem kursu, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej. 

11. Szkoła może zmienić harmonogram zajęć z ważnych przyczyn (np. choroba lektora). Kursant zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie nowych zajęć. 

12. O braku możliwości uczestnictwa w zajęciach w nowym terminie, Kursant powinien powiadomić Szkołę niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie (nie później niż w terminie 48 godzin) żeby możliwe było dostosowanie terminu do możliwości Kursanta. 

13. W przypadku, gdy z powodu zmiany terminu, o której mowa w ust. 11, Kursant nie może uczestniczyć w zajęciach w nowym terminie, a także gdy nie będzie możliwe dostosowanie terminu do możliwości Kursanta, Szkoła umożliwia Kursantowi: 

a) odrobienie zajęć w innym terminie wspólnie uzgodnionym przez strony (bez dodatkowych opłat) lub 

b) zwrot kosztów za zajęcia, w których Kursant nie mógł uczestniczyć z uwagi na zmianę, o której mowa w ust. 11. 

14. W przypadku rezygnacji z kursu Klient ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie pisemnie (na adres mailowy: info@professionalenglish.pl) lub telefonicznie sekretariat szkoły – pod numerem telefonu 696 330 110. Klient ma obowiązek uiszczenia płatności za lekcje, które odbyły się do chwili złożenia rezygnacji z kursu. 

VI. Materiały do nauki języka

1. Materiały udostępniane przez Szkołę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Kursanta na własny użytek. 

2. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych informacji i materiałów udostępnianych Kursantowi w ramach Kursu. 

3. Kursy, w tym udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi do treści kursu i materiałów dysponuje Szkoła bądź inny podmiot, od którego Szkoła uzyskała odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Szkołę w oparciu o inną podstawę prawną. 

4. Udostępniane materiały mogą być w formacie *.PDF, *.doc, *.mp3, *.mp4 ,*.zip, *.rar. Po stronie Kursanta leży obowiązek posiadania oprogramowania umożliwiającego obsługę wymienionych typów plików. 

5. W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy/programu/aplikacji, konieczne będzie posiadanie przez Kursanta dostępu do ww. platform. 

6. Kursant może wskazać inny sposób udostępniania materiałów, który Szkoła może zaakceptować. 

VII. Zajęcia on-line oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

1. Kursant musi posiadać aktywną pocztę elektroniczną. 

2. Kursant musi posiadać sprzęt odpowiedni do uczestnictwa w zajęciach (komputer, laptop lub smartfon). 

3.W przypadku uczestnictwa w zajęciach on-line, Kursant powinien posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę. 

4. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócanie, w tym przerwanie uczestnictwa Kursanta w zajęciach. 

5. Szkoła nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Kursanta lub innych podmiotów, z których usług Kursant korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Szkoły. 

6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust 5, które uniemożliwiają uczestniczenie w lekcji, zajęcia uważa się za odbyte. 

7. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z zajęć on-line przez Kursanta należy zwrócić się do Szkoły. 

8. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły lub podmiotów wspierających Szkołę w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te – w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin. 

9. Kursanta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

10. Kursant ma prawo do złożenia reklamacji dot. jakości dostarczanych usług drogą elektroniczną na adres mailowy: info@professionalenglish.pl. W reklamacji należy wskazać rodzaj nieprawidłowości. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Szkołę w terminie 14 dni. 

VIII. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie umów zawieranych na odległość lub poza siedzibą Szkoły)

1. Kursantowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust.

2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kursant powinien poinformować Szkołę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres info@professionalenglish.pl (wzór pisma – załącznik nr 1 do Regulaminu). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. 

3. Kursantowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) o świadczenie usług, jeżeli Szkoła wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Kursanta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Szkołę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kursanta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Szkołę o utracie prawa odstąpienia od umowy 

4. Szczegółowe zasady dot. prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

IX. Zmiana umowy

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu i Oferty z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu i Oferty, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych. 

2. O każdej zmianie Regulaminu i Oferty, Kursant zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian. 

3. Szkoła zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Kursant nie zgłosi Szkole sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Kursant wyraził na nie zgodę. 

4. Kursant ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

5. W przypadku, gdy Kursant zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy o świadczenie usług edukacyjnych – kursu językowego, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. 

X. Postanowienia dot. zmiany formy prowadzenia zajęć

1. Miejsce i forma prowadzenia zajęć została określona w Ofercie. 

2. Strony wskazały w Ofercie podstawowe miejsce i formę prowadzenia zajęć. 

3 Strony przewidziały w Ofercie i niniejszym Regulaminie sytuacje, w których dojdzie do zmiany podstawowego miejsca i formy prowadzenia zajęć. 

4 W przypadku gdy z ważnych przyczyn utrudnione lub niemożliwe będzie prowadzenie zajęć stacjonarnie, tym w szczególności w przypadku gdy ogłoszony zostanie stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan wyjątkowy lub wprowadzone zostaną inne obostrzenia utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie zajęć stacjonarnie, zajęcia będą prowadzone w formie on-line. 

5 Szczegółowe informacje dot. wymagań w zakresie zajęć on-line zostały określone w punkcie VI Regulaminu.

XI. Siła wyższa

1. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy. 

2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Wykonawcy lub Zamawiającego, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, zaprzestanie funkcjonowania sieci Internet, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego. 

3. Strona Umowy uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji, w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o powyższym drugą stronę, w sytuacji w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie umowy

XII. Rozwiązanie umowy 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez strony z ważnych przyczyn, powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za dotychczas dokonane czynności oraz wydatki poczynione w celu realizacji świadczenia (m.in. koszt dodatkowych materiałów). 

2. Szkoła ma prawo rozwiązać umowę z ważnych powodów, w szczególności takich jak naruszanie przez Kursanta postanowień Regulaminu i umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za kurs, braku współpracy ze Szkołą – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku rozwiązania umowy bez ważnych przyczyn, Kursant powinien zwrócić Szkole Językowej wydatki, które ta poczyniła w celu należytego wykonania zlecenia; a także część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom oraz naprawić szkodę. Do rozwiązania umowy bez ważnych przyczyn lub bez podania przyczyny ma zastosowanie ust. 4. 

4. Kursant ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym upływa miesięczny termin wypowiedzenia. 

5. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mail). 

XIII. Postanowienia końcowe 

1. Szkoła informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kursanta przez osoby nieuprawnione, dlatego Kursant powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Szkoła nigdy nie zwraca się do Kursanta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2. Kursant ma możliwość zwrócenia się do: 

a) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 

b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami, 

c) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo 

d) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Adresat: Professional English, info@professionalenglish.pl 

Odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych – kursu językowego z dnia* ____________________________________ 

Imię i nazwisko* ____________________________________ 

Adres Kursanta* ____________________________________ 

Podpis* ____________________________________ (o ile wysyłane w wersji papierowej) 

Data* ____________________________________ 

* uzupełnić 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kursantowi zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Szkoła została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kursant zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kursant nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 10 

Klauzula informacyjna RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel marki Professional English – „Maryland” Maria Sieńko, z siedzibą przy ul. A. Grottgera 16/15, 43-300 w Bielsku-Białej. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez: 

formularz kontaktowy na stronie professionalenglish.pl 

adres e-mail: info@professionalenglish.pl

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

 • rekrutacji uczestników kursów oferowanych przez Professional English oraz rekrutacji lektorów, native speakerów oraz innych pracowników i podwykonawców w ramach działalności prowadzonej przez Professional English; 
 • wykonania zawartej z Professional English umowy, w tym wydawania certyfikatów poświadczających ukończenie kursów oferowanych przez Professional English (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • wystawiania faktur, prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej (por. art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • w celach archiwalnych i dowodowych w razie potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (por. art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • dla celów analitycznych, jak dobór usług do naszych Klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, badanie satysfakcji klientów i określanie jakości Professional English (por. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Zleceniobiorcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy zlecenia; 
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych, a dotyczących wystawienia faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej; 
 • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. W zakresie niezbędnym do realizacji zajęć, dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie obywatelom innych państw, którzy podpisali umowę o realizację usług dla Professional English jako lektor lub native speaker. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, 
 • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 
 • żądania usunięcia danych osobowych, 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.